İş yeri Paket Sigortası

BY IN makale On 04-04-2019

İş yerinde güvenle ve huzurla çalışmak iş yeri paket sigortası yaptırmakla mümkün. HDI Sigorta’nın bu ürünü iş yeri binanızı, camlarınızı ve diğer tüm muhteviyatınızı koruma altına alarak iş yerinizde oluşabilecek hasarı güvence altına alır. İş yeri Paket Sigortası yangın, su baskını, taşıt çarpması, hırsızlık, cam kırılması ve daha pek çok riske karşı iş yeriniz için en geniş güvenceyi sunar.

Teminatlar Teminat Kapsamı

Yangın Sigortaları Genel Şartları ve klozları esaslarınca, aksi kararlaştırılmadıkça, bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:

 • Yangın, yıldırım, infilak

Ek Teminatlar:

 • Dâhili su
 • Fırtına
 • Kara taşıtlarının çarpması
 • Hava taşıtlarının çarpması
 • Duman
 • Yer kayması

Enkaz Kaldırma

Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar ilave prim ödemek şartıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına dâhil edilebilir:

 • Deprem, yanardağ püskürmesi
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Sel/su basması
 • Kar ağırlığı
 • Dolu
 • Komşuluk mali mesuliyet
 • Dâhili su
 • Duman
 • Fiziki zararlar
 • Çalışanlara ait eşyalar
 • Kiracı mali mesuliyet
 • Hırsızlık Sigortası
 • Kasa Hırsızlık Sigortası
 • Cam Kırılması Sigortası
 • Ferdi Kaza Sigortası
 • Taşınan Para Sigortası
 • Emniyeti Suistimal Sigortası
 • İşveren Mali Sorumluluk Sigortası
 • Şahsi Mali Sorumluluk Sigortası
 • Asansör Mali Sorumluluk Sigortası
 • Elektronik Cihaz Sigortası
 • Makine Kırılması Sigortası
 • HDI İş yeri Yardım Hizmetleri
 • Acil Yardım Hizmetleri
 • Ferdî Kaza/ Acil Sağlık Teminatı

Hırsızlık, cam kırılması, ferdî kaza, işveren sorumluluk, 3. şahıs sorumluluk, asansör sorumluluk, elektronik cihaz, makine kırılması genel şartları ve klozları esaslarınca ve aksi kararlaştırılmadıkça aşağıda yazılı şartlar ve poliçede yazılı limitlerle teminat altına alınabilir.

Muafiyet ve Limitler

 

Kasa Yangın Klozu

Yangın Sigortası Genel Şartları’ndaki hükümler saklı kalmak kaydıyla:

Bu sigorta ile yangın, yıldırım, infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin kasa içinde bulunan nakit ve/veya kıymetli evrakta doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar temin olunmuştur.

 • Sigorta konusu kıymetlerin ateşe dayanıklı kasalarda saklanması şarttır.
 • Sigorta para ve kıymetli evrakın toplam değeri üzerinden yapılır.
 • Tazmin kıymeti:
  • Paralar hakkında tazminat tutarı, hasara uğrayan paranın nominal değeridir.
  • Kıymetli evrakın teminat tutarı, iptali ve borçludan yenisinin temini için gerekli ikame masraflarından ibarettir.

İhtarlar:

 • Sigorta ettiren, sigortalı kıymetli evrakın yenisinin temini için gerekli bilgileri kayıt ve muhafaza etmeye mecburdur.
 • İşbu sigorta konusunu oluşturan kıymetlerin günlük giriş çıkışlarını gösteren resmi defter ve kayıtların düzenli olarak tutulması ve bunları gerektiğinde sigorta şirketine ibraz edilmesi ile akdedilmiştir.

Enkaz Kaldırma

Enkaz kaldırma masrafları sigorta bedelinin azami %4’ünü geçmeyecek şekilde hesaplanır. Ancak bu masraflarla ilgili teminat, sigorta bedelinin içinde addedilecek olup, sigortacının sorumluluğu hiçbir halükârda toplam sigorta bedelini aşmayacaktır.

Deprem Klozu 1

587 sayılı KHK’ye tabi binaların, isteğe bağlı, yangına ek olarak yapılmış bulunan deprem ve yanardağ püskürmesi sigortası sözleşmesinde sigorta şirketi, poliçenin yapıldığı tarih itibariyle zorunlu deprem sigortası poliçesine esas teşkil eden teminat limitinin üzerindeki miktardan sorumludur.

Deprem ve yanardağ püskürmesi sigortalarında, her bir binaya sigorta bedeli (yangına ek olarak verilmiş olan deprem ve yanardağ püskürmesi sigorta bedeli) üzerinden %2 oranında bulunacak tenzili muafiyet uygulanır.

Sigortalı ve sigortacı muafiyet oranının artırılarak uygulanması hususunda anlaşabilirler. Bu durumda tarife fiyatlarından tarifede belirtilen indirim yapılır.

Sigortacı sorumlu olduğu hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.

634 sayılı Kat Mülkiyeti kanunu kapsamındaki binalarda her bir bağımsız bölüm ayrı sigorta konusu sayılır. Muafiyet uygulanması açısından deprem ve yanardağ püskürmesi için her bir 72 saatlik dönem, bir hasar sayılır.

Deprem Klozu 3

Yangın Poliçesi Genel Şartları ve Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı Kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla; Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Sigortası, o sigorta bedelinin en az %20’si sigortalının üzerinde kalmak kaydıyla sigortalıyla müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır. Sigortalı ve sigortacı bu oranın arttırılması hususunda anlaşabilirler.

Bu poliçede sigortalının üzerinde kalan kısım %20’dir.

Sigortalı üzerinde tutmayı kabul ettiği kısmı tekrar sigorta ettiremez. Sigortalı, meydana gelecek hasarlarda yukarıda belirtilen ve mutabık kalınmış bulunan oran nispetinde hasara iştirak eder.

Yangın Poliçesi Genel Şartları ve Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı Kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla; bu teminat ile ilgili her bir hasarda aynı sigortalıya ait ve aynı riziko adresindeki sigorta teminatının bina ve muhteviyatı (emtia, makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat) veya birden fazla bina ve/veya muhteviyatı kapsaması halinde, bilumum:

 • Bina, sabit tesisat ve dekorasyon,
 • Emtia,
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat gruplarının her birinin toplam sigorta bedelleri (sigortacının sorumlu olduğu kısım) üzerinden en az %2 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet bu grupların her biri için ayrı ayrı uygulanır. Sigortacı hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.

Sigortalı ve sigortacı bu muafiyet oranının arttırılması hususunda anlaşabilirler.

Bu poliçede uygulanan muafiyet oranı %2’dir.

Muafiyet uygulaması açısından, deprem ve yanardağ püskürmesinde her bir 72 saatlik dönem, bir hasar sayılır.

GLKHHKNH – Terör

Yangın Poliçesi Genel Şartları ve poliçeye eklenmiş olan grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör klozları hükümleri saklı kalmak kaydıyla; bu sigorta, o sigorta bedelinin %20’si sigortalı üzerinde kalmak kaydı ile müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır. Prim o sigorta bedeli üzerinden, tarifede belirtilen fiyatlar esas alınarak hesaplanır. Sigortalı, üzerinde tutmayı kabul ettiği kısmı tekrar sigorta ettiremez. Sigortalı, meydana gelecek hasarlarda, yukarıda belirtilen oran nispetinde hasara iştirak eder. Bu teminat ile ilgili her bir hasarda, aynı sigortalıya ait ve aynı riziko adresindeki sigorta teminatının bina ve muhteviyatı (emtia, makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat) veya birden fazla bina ve muhteviyatı kapsaması halinde, bilumum:

 • Bina, sabit tesisat ve dekorasyon,
 • Emtia,
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat gruplarının her birinin toplam sigorta bedelleri (sigortacının sorumlu olduğu %80 oranındaki kısım) üzerinden %2 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet ile, bu grupların her biri için ayrı ayrı uygulanır. Sigortacı, hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısımlarından sorumludur.

Sel/Su Basması Klozu

Sel, su baskını teminatı ile ilgili olarak meydana gelebilecek her bir hasarda, aşağıdaki grupların her birinin sigorta bedelinin %2’si oranında tenzili muafiyet ilgili grup için uygulanacaktır. Ancak, söz konusu gruplar için uygulanacak toplam muafiyet 50.000 Avro ile sınırlıdır.

 • Bina, sabit tesisat ve dekorasyon
 • Emtia
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisatlar

Yangın Mali Sorumluluk

Yangın, infilak, dâhili su, duman, GLKHHKNH ve terör risklerini kapsamaktadır.

Kiracının mal sahibine veya mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğunda, mal sahibi veya kiracının komşularına karşı sorumluluğunda, ödenecek tazminat tutarı poliçede yazılı yangın mali sorumluluk sigorta bedeli ile sınırlıdır.

İş Durması

Deprem teminatı hariç olmak üzere, poliçe kapsamında meydana gelebilecek hasarlar sonucunda ödenecek tazminatın %10’u sigortalıya iş durması tazminatı olarak ayrıca ödenecektir.

Ancak bu tazminat için bir poliçe döneminde ödenecek azami tazminat tutarı, poliçe üzerinde belirtilen limit ile sınırlı olacaktır. Hasarın meydana geldiği tarihten başlamak üzere 7 günü geçmeyen iş durmasına sebep olan hasarlar teminat dışıdır. Her halükârda bu poliçe kapsamında ödenecek tazminat, toplam yangın sigorta bedeli ile sınırlı olacaktır.

Hırsızlık

Hırsızlık tehlikesi, ilişikteki hırsızlık sigortası genel şartları çerçevesinde poliçe kapsamına alınmıştır.

 • Sigortalı ve çalışanlarının kişisel cep telefonları hırsızlık teminatı dışındadır.
 • Demirbaş kaydında yer alması şartıyla riziko adresinde bulunan dizüstü bilgisayar teminata dâhildir.
 • Binaya ait sabit kıymetler: Bina, sigorta bedelinin azami %5’ine kadar hırsızlık riskine karşı teminat altına alınmıştır.
 • İşbu poliçe sigortalının beyanı üzerine düzenlenmiş olup hasar halinde tazminat, giriş-çıkış envanter kayıtları ve konuyla ilgili diğer evrakların tetkiki sonucu ödenecektir. Varlığı kayıtla ispat edilemeyen emtialar için sigortalı zarar talebinde bulunamaz.

Kasa Hırsızlık Klozu

Sigortalı mahalde bulunan çelik kasa içerisindeki nakit para, çek, senet vb. kıymetler ile poliçede özellikleri yazılı kasa, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları ile Kasa Hırsızlık Kloz şartları esaslarınca teminat kapsamına dâhil edilmiştir.

 • Paraların tazminat tutarı, hasara uğrayan paranın nominal değeridir.
 • Kıymetli evrakın tazminat tutarı, evrakın iptali ve borçludan yenisinin temini için gerekli ikame masraflarından ibarettir.
 • İhtar: Sigorta ettiren, sigortalı kıymetli evrakın yenisinin temini için gereken bilgileri kayıt ve muhafaza etmek zorundadır.
 • Kasanın anahtarı ve şifresini kullanmak suretiyle yapılan hırsızlıklar teminat dışıdır. Sigortalının müstahdemlerinin veya hizmetinde çalışan kimselerin mesai haricinde veya dâhilinde yapmış olduğu hırsızlıklar teminat dışıdır.
 • Sigortalı mahalde yazar kasa kullanılması halinde, mesai saatleri içerinde yazar kasadan yapılacak hırsızlıklar teminat kapsamında olup, mesai saati bitiminde kıymetler çelik kasaya aktarılacaktır. Mesai bitimi sonrası yazar kasadan yapılacak hırsızlıklar teminat kapsamı dışındadır.

Cam Kırılması Klozu

Sigortalı yerdeki her türlü kapı ve pencere camının kırılması, ilişik Cam Kırılması Genel Şartları hükümleri doğrultusunda teminata dâhildir.

Poliçede cinsi ve bedeli belirtilmek kaydıyla:

 • Bina cephesine raptedilmiş tanıtıcı tabela, plaka ve levhalar camdan mamul olsun veya olmasın,
 • Her türlü vitrin, tezgâh camı, aynalar ve ayrıca buzdolabı, vitrin camları gibi takılı camlar teminata dâhildir.

Ferdî Kaza

Bu sigorta ile sigortalının çalıştırdığı SGK bordrosuna kayıtlı işçi ve personelin kaza sonucu ölmesi veya kaza sonucu sürekli sakat kalması halinde tazminat, Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçede yazılı toplam limitin kişi sayısına bölünmesi ile elde edilecek kişi başı limite kadar temin edilmektedir.

16 yaşından küçükler için vefat teminatı, faturalandırılmış cenaze masrafları ile sınırlıdır. 65 yaşından büyükler için sürekli sakatlık teminatı, vefat teminatının %10’u ile sınırlı olup, teminat maksimum 70 yaşına kadar geçerlidir. Bir kaza durumunda, zarar görenin o iş yerinde çalıştığı, SGK kayıtları veya resmi maaş bordrosu ile ispat edilecektir.

Taşınan Para

Bu sigorta ile sigortalıya ait nakit, çek, senet gibi kıymetli evrakların nakli sırasında, üçüncü şahıslar tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle gerçekleştirilen gasp ve hırsızlık, herhangi bir araç ile nakil esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde meydana gelen zararlar ve nakil esnasında mücbir sebeplerden dolayı vaki olacak zararlar, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sefer başına teminat limitine kadar temin edilmektedir.

Emniyeti Suistimal

Bu sigorta ile, sigortalının emrinde çalıştırdığı kişilerin sigortalıya ait para ve para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetlerine geçirmek, hile ile dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararlar, olay başına ve yıllık toplu olarak, poliçede yazılı bu teminata ait bedele kadar, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat altındadır.

Sigortacıya tazminat yükümlülüğü atfedilebilmesi için emniyeti suistimalin;

 • Poliçenin süresi içinde ve emniyeti suistimal eden kimsenin o iş yerinde aralıksız çalıştığı 12 ay içinde yapılmış olması,
 • Bu fiili işleyen kimsenin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerini takip eden en geç 6 ay ve her halükârda poliçenin sona erme tarihini takip eden 3 ay içinde ortaya çıkmış olması gereklidir.

Beher zararda ödenecek tazminat tutarı üzerinden %10 tenzili muafiyet uygulanacaktır.

İşveren Mali Sorumluluk

Bu sigorta ile iş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akti ile bağlı ve SGK’ya tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek tazminatlar, İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sigorta bedeline kadar temin edilmektedir.

3. Şahıs Mali Sorumluluk

Bu sigorta ile sigorta edilen iş yeri hudutları ile sınırlı olmak üzere, bir kaza sonucunda üçüncü şahıslara verilebilecek bedenî ve maddi zararlar, ekli 3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sigorta bedeline kadar temin edilmektedir.

İşbu poliçe ile sigorta edilen iş yerinde bulunan asansörlerin kullanılması sebebiyle meydana gelebilecek kazalar sonucu bu kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat miktarları, 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası’na ait poliçede yazılı teminat limitlerine kadar ve asansör kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde temin edilir.

Elektronik Cihaz/Makine Kırılması Sigortası

İş yerinde bulunan yazar kasa, bilgisayar (dizüstü hariç), kesintisiz güç kaynağı, televizyon, müzik seti, buzdolabı, kombi, jeneratör, regülatör ve klima, Elektronik Cihaz Sigortası ve Makine Kırılması Genel Şartları’yla teminat altına alınmıştır.

 HDI İş yeri Yardımı: Ek Hizmetler

 • Bilgi Organizasyon Servisi
 • Turistik Bilgiler
 • Yol, kaza ve hava durumu bilgileri
 • Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler
 • Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler
 • Döviz kurları bilgileri
 • Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi
 • Konaklama ile ilgili bilgi
 • Kültürel aktiviteler hakkında bilgi
 • Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler
 • Özel günler için organizasyon
 • Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri
 • Tercüme hizmetleri
 • Çiçek gönderme hizmetleri
 • Diğer bilgi hizmetleri

Olay

Tesisat/Elektrik işleri için “olay”, poliçe şartları dâhilinde tanımlanan “tesisat” üzerinde meydana gelen bir hasar anlamına gelmektedir. Bu hasara bağlı veya bu hasarın sonucu olarak tesisatta yapılacak tüm tamirat işleri bir olay olarak değerlendirilecektir.

 • Cam işleri için “olay”, bir seferde kırılan camların takılması anlamına gelmektedir.
 • Çilingir işleri için “olay”, her bir kapı için yapılacak tüm işlemler anlamına gelmektedir.

Acil Hizmetler

Yangın Sigortası Genel Şartları ile poliçede belirtilen kloz ve hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortalı konutun su/sıhhi tesisatı, elektrik tesisatı ile kapı ve camlarında aşağıda belirtilen şekilde meydana gelen hasarlar sonucu verilecek hizmetler, poliçe üzerinde belirtilen limitlere kadar “Acil Hizmet” teminatının kapsamı dâhilindedir.

 • Tesisat işleri: 750 TL (yılda 3 defa)
 • Elektrik işleri: 750 TL (yılda 3 defa)
 • Anahtar işleri: 750 TL (yılda 3 defa)
 • Cam İşleri: 750 TL (yılda 2 defa)
 • İş yerinde kapalı kalan kişinin kurtarılması: 500 TL
 • Güvenlik şirketi (maksimum 2 gün)
 • Profesyonel iş yeri hizmetleri organizasyonu bağlantısı
 • Bilgi ve organizasyon servisi bağlantısı

Acil Hizmet Klozu

Yangın Sigortası Genel Şartları ile poliçede belirtilen kloz ve hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortalı konutun su/sıhhi tesisatı, elektrik tesisatı ile kapı ve camlarında aşağıda belirtilen şekilde meydana gelen hasarlar sonucu verilecek hizmetler, poliçe üzerinde belirtilen limitlere kadar “Acil Hizmet” teminatının kapsamına dâhildir.

Su/Sıhhi Tesisat Tamiri

Sigortalı iş yerinde su vanasından başlayıp musluklara kadar olan sabit tesisat ile kalorifer tesisatındaki borularda ya da sıhhi tesisattaki (pis su giderleri) sızma, çatlak ve kırılma sonucunda su sızdırması nedeniyle yapılacak acil tamir masrafları (işçilik, ulaşım ve malzeme dâhil) teminat kapsamındadır. Su/sıhhi tesisat arızalarının tamiri için poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay ve her olayda, azami, poliçede belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

İstisnalar:

 • İş yeri içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatı dışında her türlü parçanın tamiri
 • İş yeri içinde her türlü kaçak, sızıntı ve ıslanmadan dolayı meydana gelen hasarın tamiri, tesisat (tesisat veya diğer donanımların hasarı veya kırılmasından kaynaklanmış olsa bile)
 • Su borularına bağlı her türlü eletrikli eşya, klima, ısıtıcılar, su ısıtıcıları, sıhhi malzemenin değişimi veya tamiri
 • Sigortalının veya üçüncü şahısların, tarafların mülkiyetlerinde hasara neden olan, iş yerine ait sabit tesisat/donanımdaki hasar (binaya veya üçüncü taraflara ait tesisat sigortalının bölgesinde olsa bile iş yerine ait olarak kabul edilmeyecektir.)
 • Kanalizasyon veya pis su tesisatlarının tıkanması
 • Sonradan ilave edilen sıva üzeri tesisat teminat dışıdır.

Elektrik Tesisatı Arızalarının Tamiri

Sigortalı konut ait elektrik sigortasından elektrik anahtarına kadar olan tesisatta ya da sigortalı iş yerinin elektrik tesisatındaki bir arıza veya hata nedeniyle apartman elektrik panosunun çalışamaz duruma gelmesi halinde, tesisatı tekrar çalışır hale getirmek için yapılacak acil tamir masrafları (işçilik, ulaşım ve malzeme dâhil) teminat kapsamındadır. Elektrik tesisatı arızalarının tamiri için, poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay ve her olayda, azami, poliçede belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

İstisnalar:

 • Elektrik anahtarı, lamba, ampul, floresan, duy ve priz gibi elektrik tesisatından bağımsız tesisatlar
 • Elektrikle çalışan ısıtıcı, ev elektrikli eşyaları veya her türlü cihazdaki hasarın tamiri
 • İş yerinde veya binada topraklamanın olmamasından veya yetersiz olmasından kaynaklanan arıza ve hasarın tamiri
 • Elektrik tesisatının çok eski ve tamir edilemeyecek durumda olması teminat dışıdır.

Çilingir/Anahtar İşleri

Çilingir/anahtar işleri, kapının açılması sırasında, herhangi bir kaza sebebiyle veya hırsızlık sonucu konuta girişi sağlayan kapıdaki kilitte meydana gelebilecek hasar halinde, iş yerine ait anahtarın çalınması veya kaybedilmesi sonucu iş yerinin emniyetsiz bir halde olması durumunda, bu tesisatın şartlarının böyle bir teminatı mümkün kıldığı durumda, iş yerini daha ileri bir hasar veya zarara karşı korumak amacıyla veya iş yerine girilememesi durumunda kapıyı açmak ve sigortalıyı güvenli bir şekilde iş yerine sokmak üzere yapılması gereken acil tamirat teminat kapsamına dâhil edilmiştir. Poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami, poliçede belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

Dış Cephe Camlarının Değiştirilmesi

Sigortalı iş yerinin cephesinde bulunan camların kırılması veya çatlaması durumunda, daha fazla hasara ve zarara karşı meskeni korumak amacıyla, hasar gören camın eskisi ile aynı özelliklere sahip yenisi ile değiştirilmesi için yapılması gereken acil tamirat teminat kapsamındadır.

Poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami, poliçede yazılı limite kadar hizmet verilecektir.

İstisnalar:

 • Sigortalının kasıtlı olarak meydana getirdiği hasarlar
 • Mücbir sebepler (doğal felaketler) dolaylı veya dolaysız savaş, iç ve dış savaş, silahlı çatışma, ayaklanma, isyan, kargaşa, grev, toplum veya devlet güvenliğini etkileyecek her türlü olaydan dolayı meydana gelen hasarlar
 • Deprem, volkanik patlama, sel veya benzeri doğal afetler,
 • Şirketin ön onayı veya kabulü olmaksızın sigortalı tarafından yapılan harcamalar

HDI İş yeri Yardım Bilgi Hattı: 0850 222 8 434

S.O.S ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ:

Sigortalı ve iş yerinde çalışan personel, iş yeri hudutları içerisinde bu hizmetten yararlanabilecektir.

Aşağıdaki hizmetler, günün her saatinde acil olan veya olmayan her türlü sağlık sorunlarında, 0850 222 8 434 numaralı Acil Sağlık Hattı aranmak suretiyle alınabilir.

1. Tıbbi Danışmanlık (Limitsiz)

Sigortalının S.O.S Alarm Merkezi’ne ulaşan talebi üzerine, S.O.S Hekimleri tarafından, sigortalının telefon aracılığı ile aktardığı ve herhangi bir fiziki tespit imkânı olmaksızın yapılan, sigortalıyı aydınlatıcı ve yönlendirici bilgi aktarımıdır.

2. Acil Sağlık Hizmetleri (Limitsiz)

Sağlık Bakanlığı’nın 11.05.2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’ne ve genel kabul görmüş esaslara dâhil olarak verilen hizmeti kapsar.

Bu hizmetler acil sağlık hizmeti konusunda eğitim görmüş sağlık ekipleri tarafından, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda, olayın meydana gelmesini takip eden erken dönemde, tıbbi araç ve gereç desteği sunulmasıdır.

3. Acil Kara Ambulansı Hizmeti (Limitsiz)

Acil sağlık sorunlarında yoğun bakım donanımlı, hekim, anestezi teknisyeni ve sürücüden oluşan bir ekip ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde S.O.S tarafından, bu iller dışında ise S.O.S anlaşmalı özel ambulanslarla verilen acil ambulans hizmetidir.

4. Acil Hekim Hizmeti (Limitsiz)

Kara ambulansı bulunmayan ve ulaşılması uzun zaman gerektirecek noktalarda, hastaya ilk etapta hekim gönderilerek müdahalenin yapılması ve/veya gerekli görülmesi halinde hastanın müdahale edilmesi için en yakın donanımlı sağlık merkezine ulaştırılması hizmetidir.

5. İlaç ve Sarf Malzemeleri (Limitsiz)

S.O.S tarafından hastaya verilen, acil müdahale halinde bedelsiz olarak kullanılacak ilaç ve rutin malzemelerdir.

Ferdî Kaza ve Acil Tıbbi Hastane Masrafları Teminatı:

 

1. Ferdî Kaza Sigortası Teminatları

 • Ölüm Teminatı

Bu poliçe ile temin edilen bir kazanın, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene içinde ölümüne sebep olması halinde, tazminat Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde 10.000 USD karşılığı TL bedel hak sahiplerine ödenir.

 • Sürekli Sakatlık Teminatı

Bu poliçe ile temin edilen bir kazanın, sigortalının derhal veya kaza tarihinden sonraki iki sene zarfında daimî surette maluliyetine sebebiyet vermesi halinde, Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları’nın 8/B maddesinde yazılı oranlara dâhil olarak 10.000 USD karşılığı TL bedele kadar tazminat sigortalıya ödenir.

2. Acil Tıbbi Hastane Masrafları Teminatı

Sigortalının hastaneye girişinden en fazla 12 saat öncesinde ortaya çıkmış akut bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye başvurması nedeniyle hastanede yapılan tıbbi müdahale, teşhis, tedavi ve ameliyat masrafları,

Sigortalının kazaya bağlı fiziksel yaralanma nedeniyle, olaydan itibaren 12 saat içinde hastaneye başvurması gerekir. Bu şart altında hastanede yapılan tıbbi müdahale, teşhis, tedavi ve ameliyat masrafları, 10.000 USD karşılığı TL bedele kadar ödenir. Bu teminattan yararlanabilmek için sigortalının hastane acil giriş kaydının olması ve kaza hali hariç, sadece sağlık problemlerinde hastanede gecelemesi gerekmektedir.

3. Hastane Günlük Tazminatı

Acil Tıbbi Hastane Masrafları teminatı kapsamındaki bir kaza veya hastalık neticesinde, aralıksız olarak 24 saatten daha uzun sürecek tıbbi tedavi, teşhis veya araştırma uygulanmak amacı ile hastaneye yatan sigortalıya, hastanede geçen her bir 24 saat için 50 USD ödenecektir. Bu ödeme beher hadisede 5 gün, yıllık 10 hadiseye kadar geçerlidir. Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları’nda yazılı teminatın dışında kalan hallere (madde 5, madde 6) ek olarak aşağıdaki haller de sigorta teminatı dışındadır:

 • 1 yaşından küçük çocukların tazminat talepleri
 • Poliçe başlangıç tarihinde 70 yaşında ve/veya bundan daha büyük kişilerin tazminat talepleri
 • Tıbbi aciliyet gerektirmeyen veya cerrahi bir prosedürün sonucu olmayan bir tedavi amacıyla yapılan kozmetik veya plastik ameliyatlar
 • Sigortalının bir tıp mensubu tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece uyuşturucu, alkol veya narkotiklerin etkisi altında uğradığı kaza veya yaralanmalar
 • AIDS veya buna yol açan HIV virüsü ve/veya buna dönüşebilecek veya bundan kaynaklanabilecek hastalıklar
 • Poliçenin tanziminden önce var olan veya teşhisi konulmuş veya tedavi edilmiş olan kanser ya da bunun sonucu olan hastalıkların tekrarlanması
 • Sonradan ortaya çıksa bile doğuştan gelen (konjenital) ve önceden var olan bir rahatsızlık sonucu hastaneye gitme
 • Hamilelik ve doğum,
 • Tıbben gerekli olmayan tedavi veya kendi kendine tedaviye karar verilmesi

SHARE THIS ON:

3 sene ago / İş yeri Paket Sigortası için yorumlar kapalı

4

NIS

No

Comments

tunc

Comments are closed here.