FİNANSAL SİGORTALAR

Türkiye’de yerleşik Sigorta Şirketleri arasında ilk ve tek olma özelliği taşıyan Finansal Sigortalar Departmanı, global sigortacılık pazarlarındaki deneyimlerini benzersiz ve kapsamı ile öne çıkan ürünleri aracılığıyla en uygun prim ve şartlar ile siz değerli sigortalılarına sunmaktadır.

Emniyeti Suistimal Sigortası

Sigortalının emrinde ve hizmetinde bordrolu olarak çalıştırdığı kişi/kişilerin kendilerine tevdi olunan nakit, kıymetli evrak ve bunlarla ilgili bilumum işler üzerindeki yetki ve tasarrufların kasıt veya kötü niyetli hareketle suistimal etmelerini poliçede yazılı limitlere kadar tazmin etmektedir.

Taşınan Para Sigortası
Sigortalının bordrolu olarak çalıştırdığı, vazifeli personeli tarafından Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde işyeri ile bankalar ve diğer müesseseler arasında muhafaza ve sevk edilecek, sigorta ettirene ait çek, senet, esham ve tahvilat ve benzeri kıymetli evrak aşağıdaki şartlar gereğince teminat altına alınmaktadır.

Mesleki Sorumluluk Sigortası
Sigortalının, poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyetini ifa ederken, bilgisi dahilinde olmamak kaydı ile poliçe yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken yaptığı hatalı eylemler nedeniyle sadece poliçe dönemi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere karşı poliçede belirtilen miktara kadar teminat verilir. Bu poliçe savunma masraflarını da teminat altına almaktadır.

Multi Medya Mesleki Sorumluluk Sigortası
Yayıncı ve yayımcı şirketlerin mesleki faaliyetleri teminat altına alınır. Hakaret, birinin özel hayatına tecavüz etmek, fikri mülkiyet hakları ihlali veya buna benzer yapılan ihmal ve kusurlu fiiler nedeniyle açılan tazminat davaları bu sigorta ile kapsam altındadır.

Teknoloji Mesleki Sorumluluk Sigortası
Teknoloji ürünlerinin performans gösterememesine bağlı olarak veya sigortalının ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, ihmaller veya mesleki hizmeti yerine getirememesi durumlarında, üçüncü şahıslar tarafından kendilerinden talep edilebilecek tazminat taleplerine karşı güvence sağlamaktadır.

Destek hizmeti veren “Outsourcing” Firmaları Mesleki Sorumluluk Sigortası
Sigortalının ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, ihmaller veya mesleki hizmeti yerine getirememesi durumlarında, üçüncü şahıslar tarafından kendilerinden talep edilebilecek tazminat taleplerine karşı güvence sağlamaktadır.

Seyahat Acenteleri Mesleki Sorumluluk Sigortası
Sigortalının ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, ihmaller veya mesleki hizmeti yerine getirememesi durumlarında, üçüncü şahıslar tarafından kendilerinden talep edilebilecek tazminat taleplerine karşı güvence sağlanmaktadır.

Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası
Bu mesleki sorumluluk sigortası, meslek mensubunun mesleki faaliyetini ifa ederken sözleşme yapılmadan 5 (beş) yıl önce veya sözleşme yürürlükteyken yapılan hatalı veya kusurlu fiiler nedeniyle, sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğan tazminat talepleri teminat altına almaktadır.

Yeminli Mali Müşavirler Mesleki Sorumluluk Sigortası
Bu mesleki sorumluluk sigortası, meslek mensubunun mesleki faaliyetini ifa ederken sözleşme yapılmadan 5 (beş) yıl önce veya sözleşme yürürlükteyken yapılan hatalı veya kusurlu fiiler nedeniyle, sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğan tazminat talepleri teminat altına almaktadır.

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası
Bu mesleki sorumluluk sigortası, meslek mensubunun mesleki faaliyetini ifa ederken sözleşme yapılmadan 5 (beş) yıl önce veya sözleşme yürürlükteyken yapılan hatalı veya kusurlu fiiler nedeniyle, sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğan tazminat talepleri manevi tazminat talepleri de dahil olmak üzere teminat altına almaktadır.

Mimarlar ve Mühendisler Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bu mesleki sorumluluk sigortası, meslek mensubunun mesleki faaliyetini ifa ederken yapılan hatalı veya kusurlu fiiler her türlü gerçek veya iddia edilen, ihmal sonucu görev aksatma, , yanlış beyanda bulunma, gizliliği ihlal gibi nedenler ile, sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğan tazminat talepleri teminat altına almaktadır.

Finansal Kurumlar Mesleki Sorumluluk Sigortası
Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri ve diğer finansal kurumlar, müşterilerine birçok finansal hizmeti sunmaktadır.

Yönetici Sorumluluk Sigortası
Yönetici sorumluluk sigortası, Şirketin ve iştiraklerinin yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve müdürlerinin yönetici ve müdürü vasfı ile görevlerini yerine getirirlerken yaptıkları hatalar nedeniyle oluşan zararların…

Ticari Kurumlar Hırsızlık Şemsiye Sigortası
Ticari kurumlar hırsızlık şemsiye sigortası, bir işletmenin maruz kalabileceği çalışanlarının yaptıkları hırsızlıklar, dışarıdan gelebilecek hırsızlıklar, sahte para, sahte imzalar, hukuka aykırı para transferleri, bilgisayar ile yapılan çeşitli hırsızlıklar ve benzeri finansal kayıplara karşı koruma sağlamaktadır.

Finansal Kurumlar Hırsızlık Şemsiye Sigortası
Bu sigorta ile banka ve diğer finansal kurumlara hem şirket çalışanlarının emniyeti suistimal fiilerine ve üçüncü şahısların yapacağı hırsızlıklara karşı koruma sağlanır.

Kredi kartı çalınması sigortası – Kredi Kartı Güvencesi Sigortası
Kredi kartı çalınması sigortası, kredi kartı sahibini üçüncü şahıslar tarafından çalınan kredi kartından yapılan hileli kullanımlara karşı korumaktadır.

Alışveriş Sigortası
Sigortanın başladığı tarihte sigortalının kredi kartı ile satın alınmış kalemler için belli süre içerisinde hırsızlık veya kaza hasarına maruz kalması durumlarında

Adam Kaçırma, Fidye ve Şantaj Sigortası

Özellikle yurt dışında iş yapan müteahhitlerimizin dünyanın dört bir yanında uluslararası ticaretle gün geçtikçe artan bir şekilde ilgilenmeleri daha önceden bilinmeyen yerlere daha fazla ziyaret yapmaktadırlar. Bu yerlerin bazılarında iş amaçlı gelen yabancı bir yatırımcı, kaçırma çeteleri gözünde fidye parası için potansiyel hedef olarak görülmektedir. AIG adam kaçırma , fidye ve şantaj sigortası ile sadece maddi çözüm değil aynı zamanda danışmanlık hizmetleri ile söz konusu süreçte aktif rol alarak kaçırılan kişi veya kişilerin sağlıklı bir şekilde geri dönmelerini sağlamaktadır.