NAKLİYAT SİGORTALARI

Günümüzde ticaretle uğraşanlar sevk ettikleri malları olası riskler karşı sigorta ettirerek, kendilerini bir anlamda güvence altına alıyorlar. Ancak bu noktada doğru sigortacıyı seçmek önem kazanıyor.

Nakliyat İhracat Sigortası:

Kapsam altındaki rizikolar:

Satıcının deposundan alıcının deposuna kadar olan süre içersinde gerçekleşen nakliyatlar sırasında meydana gelen hasarlar geniş teminat kapsamında,
İhracat işlemi sırasında, nakliyatların her aşamasında ortaya çıkan depolama riskleri poliçe üzerinde belirtilen limitlerle yangın, sel, seylap, deprem, dahili su teminatları kapsamında,
Poliçe üzerinde belirtilen limitler kapsamında Sergileme riskleri ,
Harp,grev teminatı ile terörizm,
Ambalaj bozulmalarına neden olan riskler
Hasarı takiben ortaya çıkabilecek zararları minimize edebilmek için,hasarlı parçaların uçak ve nakil masrafları

Ürün Avantajları:


Tek poliçe olmasından dolayı kolay muhasebeleştirme, zamandan tasarruf
Nakliyata ek olarak depolama ve sergileme risklerinin de teminat altına alınması
Hasar anında 160 ülkede hasarın hızlı ödenmesi
Etkin rücu takibi ile sigorta maliyetlerinin düşürülmesi
Hasar kontrol mühendisliği hizmetlerinden faydalanma olanakları
Rekabetçi fiyatlar

Nakiyat Emtea Sigortası; Ticari nitelikte bir emteanın, onu taşımaya uygun denizyolu, karayolu ve havayolu vasıtalarıyla nakledilmesi esnasında maruz kalabilecekleri hasar ve kayıplara karşı genel ve özel şartlar çerçevesinde yapılan sigortasıdır. Nakliyat sigortası, malın sahibi, satıcısı veya o malda menfaati olan herhangi bir kimse tarafından sefer esasıyla yaptırılır.

Teminatlar:


Tam Ziya, Dar ve Geniş olmak üzere üç kapsamda verilmektedir. Ayrıca nakliyat konusu riskin özelliğine göre her bir teminata müşteri gereksinimlerine göre farklı teminatlar eklenerek özelleştirilebilmektedir.
Teminatın kapsamı, poliçe genel şartları ve bunlara üstün gelen özel şartlar (klozlar) ile belirlenir.
Rizikonun değerlendirilmesi ve sigorta koşullarının saptanmasında, sefer bölgeleri, nakil vasıtasının cinsi ve niteliği, nakledilen emteanın cinsi, miktarı, ambalaj durumu, seçilen teminat türü, aktarmaların adet ve sıklığı, senelik ciro, araç başı taşınan mal bedelleri gibi pek çok unsur dikkate alınmaktadır.
Tam Ziya Teminatı : Tam ziya teminatı, malı taşıyan aracın tamamen ziya olması sonucu taşınan malların tam ziya olması rizikosunu kapsar. Tam ziya klozu ile belirtilen şartlar dahilinde teminat sağlar.

Dar Teminat : Tam ziya rizikosuna ek olarak, taşıyan aracın yapacağı kazalar, yangın, infilak, karaya oturma, alabora olma, çatışma gibi sayılan rizikolarının teminat altına alındığı sigorta türüdür. Bu teminat için Enstitü Yük Klozu – C (Institute Cargo Clauses –C) ile belirtilen özel şartlar uygulanmaktadır.

Geniş Teminat: Beklenmeyen ve öngörülemeyen ani bir kaza ve/veya olay sonucunda sigorta konusu yükte meydana gelebilecek tüm fiziksel hasar ve kayıpları temin eder. Önemli istisnalar, malın doğasından ve kendi yapısından kaynaklanan hasarlar, taşıyan aracın ya da ambalajın uygunsuzluğu, her türlü gecikmeden kaynaklanan hasarlar, radyoaktif kirlenme-bulaşma, Pazar ve kar kayıpları, sigortalının kötü niyeti, savaş, grev, terör, kargaşalık vb. Risklerdir. Ancak, savaş, grev, terör, kötü niyetli hareketler, kargaşalık gibi risklere ayrı bir prim karşılığında teminat verilebilir. Bu teminat için Enstitü Yük Klozu – A (Institute Cargo Clauses –A) ile belirtilen özel şartlar uygulanmaktadır